Darbo teisė

Referatas. Rašto darbe autorius išsiaiškiną kolektyvinės sutarties sąvoką ir jos rūšis, nagrinėsime kolektyvinių darbo ginčų atsiradimo pagrindus ir jų sprendimo būdus pasitelkiant tarpininką, taikinimo komisijoje arba darbo arbitra...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 01 23
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Įvadas. Darbo teisės šaltinių hierarchija. Norminių aktų galiojimas laiko, erdvės, subjektų atžvilgiu. Darbo įstatymų taikymo sritis. Darbo teisės šaltinių ypatybės. Išvados.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 03 02
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Konspektai apima temas nuo darbo rinkos sąvokos, subjektų, sudėtinių dalių ir svarbiausių uždavinių iki ginčų, kilusių dėl gyventojų užimtumą reglamentuojančių teisės aktų taikymo.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 11 27
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 21
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Šio rašto darbo tikslas išsiaiškinti pagrindines darbo sutarties ir jos rūšių ypatybes. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais darbo teisinius santykius šiame rašto darbe bus siekima į...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 05 15
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – Išanalizuoti darbdavio materialinės atsakomybės ypatumus. Darbo uždaviniai: išanalizuoti materialinės atsakomybės prielaidas bei sampratą; atskleisti darbadavio materialinės atsakomybės ypatumus ir problematiką; apibū...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 12
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - remiantis Darbo Kodekso nuostatomis, pateikti darbo sutarties keitimo analizę. Darbo uždaviniai: pateikti darbo sutarties vykdymo sampratą; detaliai išanalizuoti darbo sutarties keitimą, jo sąlygas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 17
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - ištirti bei įvertinti darbo teisės kolizijas, išsiaiškinti jų atsiradimo priežastis bei šalinimo būdus. Uždaviniai: apibrėžti kolizijos sampratą teisės teorijoje; atskleisti kolizijos darbo teisėje sampratą; išsiai...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 06 25
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
ĮNagrinejama Lietuvos respublikos darbo teisė,tarptautinė darbo teisė.Darbo teisės šaltinių sistema bei darbo teisės šaltinių ypatybės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 27
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atskleisti darbo sutarties sąlygų keitimo darbdavio iniciatyva teisinį reguliavimą. Uždaviniai: apibrėžti darbo sutarties turinį; aptarti darbo sutarties sąlygų rūšis; išanalizuoti darbo sutarties sąlygų keitimo p...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 30
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 33
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - aprašyti nelaimingus atsitikimus darbo metu. Uždaviniai: aptarti pranešimus apie nelaimingą atsitikimą darbe; aprašyti nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą; parašyti nelimingų atsitikimų darbe registravimą, apskaitą, an...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 10 24
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslas – išanalizuoti darbuotojų teises ir pareigas ir kylančias problemas dėl jų nesilaikymo. Uždaviniai: apžvelgti darbuotojo ir darbdavio santykius darbuotoją priimant į darbą ir atleidžiant iš darbo; aptarti darbuotojų teises ir...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 12
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 33 | Literatūros sąrašas: Nėra | Kolektyvinės darbo teisės konspektai pagal doc. dr. T. Davulio paskaitas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 43 | Literatūros sąrašas: Nėra | Individualiosios darbo teisės konspektai pagal doc. dr. T. Davulio paskaitas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 26 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe analizuojama darbo sutarties nutraukimo apribojimų ir garantijų vietą darbo sutarties nutraukimo poinstitutyje; apribojimų turinį bei atskleisti jų reikšmę dar...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 30 | Literatūros sąrašas: Yra | Šiame darbe išnagrinėsim darbo užmokesčio apmokėjimo ir jo sudarymo principus, valstybės tarnautojų darbo užmokestį, pareigybių lygius, kategorijas bei teisėjų...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas - aptarti laikinę darbo užmokesčio formą, paanalizuoti laikinės darbo užmokesčio formos atmainas, bei atskleisti darbo normavimo principus, kas yra būdinga ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 01 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 14 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – išanalizuoti darbo teisės subjektų sampratą, klasifikaciją ir jų pareigas nepiktnaudžiauti savo teisėmis. Darbo uždaviniai: išanalizuoti teisinių darb...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 28 | Literatūros sąrašas: Nėra | Šio darbo tikslas yra išsamiau aprašyti darbo ginčus, jų sprendimo tvarką ir būdus, sprendimo priėmimo ypatumus, naudojantis pagrindiniu Lietuvos Respublikoje priimtu ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 8 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe gausu įdomių gan subjektyvių minčių tačiau dėl darbo apimties trūksta jų platesnio pagrindimo. Gausiai remiamiasi teisine ir populiariaja literatūra.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 9 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas - išanalizuoti darbo sutarčių rūšių ypatumus, remiantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu ir kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Darb...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti diskriminacijos turinį ir jos taikymą Lietuvoje. Siekiant šio tikslo iškelti uždaviniai: atskleisti asmenų lygybės principo sa...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Darbo tikslas: atskleisti darbo sutarčių nutraukimo sąmpratą ir ypatumus. Darbo uždaviniai: atskleisti darbo sutarties sąmpratą; atskleisti darbo sutarties nutraukimo ypatumus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo teisės konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Šio darbo tikslas – išnagrinėti solidariosios ir subsidiarinės materialinės atsakomybės atvejus darbo teisėje. Darbe naudotasi DK, CK komentarais, G. Bužinsko, R. Petravičiaus, V. Tiažkijaus, A, Pranckevičiaus ir kitų ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai yra kursinis darbas. Jame atskleistos darbo ginčų rūšys, tiesioginės darbuotojo ir darbdavio derybos, darbo ginčų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje, darbo ginčų nagrinėjimas teisme, kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas iš darbo saugos apie nelaimingo atsitikimo tyrimo eigą, remiantis įvairais teisiniais aktais.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 25   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo teisės genezė ir funkcijos.Darbo teisės sąvoka.darbo teisės objektas.Darbo teisės reguliavimo metodas.Teisiniai darbo santykiai.Teisinių darbo santykių sąvoka. Teisinių darbo santykių turinys.Teisinių darbo santykių atsiradimo, pa...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Įžanga. Moters padėties visuomenėje raida. Lyčių lygybės politika. 1.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai, užtikrinantys lygias galimybes moterims ir vyrams užimtumo sferoje 1.2. Tarptautinės teisės ir Europos Sąjun...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D