Europos Sąjungos teisė

Rašto darbas, kuriame detaliai aptariamas Tarnautojų teismo įsteigimas ir jo priežastys, sudėtis, šio teismo teisėjų skyrimo tvarka. Žinoma, kita šio darbo dalis yra skirta Tarnautojų teismo procesui aptarti bei jo vieta ES teismų sistem...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2017 03 28
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe keliama problema: atskleisti kokią reikšmę turi 2016m. Sausio 1d. įsigalioję pakeitimai ir kaip jie atspindi Direktyvos 2014/24/ES tikslus. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų turinį ir reikšm...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2016 10 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atskleisti koks egzistuoja sutarčių su standartinėmis sąlygomis reglamentavimas Europoje ir ar toks reglamentavimas yra pakankamas dabartinei Europos rinkai. Uždaviniai: atskleisti standartinių sutarties sąlygų reglamentav...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2016 05 20
DARBO TIPAS Baigiamasis magistro darbas
PUSLAPIAI 70
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – susipažinti su PPO priemonių taikymu prekių kimės ir vertės reglamentavimo srityje bei išanalizuoti muitinės vertės nustatymo problemą besivystančiose šalyse.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2016 04 28
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Dаrbо tikslаs. Аtsklеisti įmоnių įsistеigimо lаisvės ir pаslаugų tеikimо kritеrijus, kuriе pаdėtų аtribоti šiаs dvi lаisvеs. Dаrbо uždаviniаi: išsiаiškinti įsistеigimо lаisvės sаmprаtą rеmiаntis dоktri...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 10 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Seminaro medžiaga apie Europos Sąjungos susikūrimą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 03 13
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Kursiniame darbe pristatomi Europos Sąjungos bei Lietuvos žemės ūkio politikos ypatumai: 1) bendros Europos Sąjungos žėmės ūkio politikos formavimas; 2) bendros žemės ūkio sistemos parama; 3) ES biudžetas ir BŽUP reformos; 4) žemės ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 11 30
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Seminarų medžiaga nuo muitų mokesčių panaikinimo ir muitų sąjungos iki laisvo mokėjimų judėjimo.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 10 20
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 38
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Šio darbo tikslas – išnagrinėti laisvą asmenų judėjimą reglamentuojančius teisės aktus. Darbo objektas – laisvas asmenų judėjimas. Darbo uždaviniai: išnagrinėti Europos Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šei...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 06 01
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Keletas egzamino testo pavyzdžių su atsakymais.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 03 02
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Konspektas pagal MRU programa. Temos nuo „Europos Bendrosios (vidaus) rinkos“ iki „ES teisės Lietuvos teisės sistemoje“.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 50   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 03 02
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 62
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas: teisiškai išanalizuoti tieisoginius ieškinius, jų rūšis. Darbo uždaviniai: susipažinti su ES teisės aktais; gebėti naudotis ES teisės aktais, surasti reikiamą informaciją ir ją tinkamai panaudoti; sugebėti suprasti ir...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Kursinio darbo pagrindinis tikslas – išnarginėti trečiųjų valstybių piliečių atvykimo (įleidimo, neįleidimo sąlygos, neteisėtas atvykimas) ir išvykimo (grąžinimas ir išsiuntimas), buvimo ir gyvenimo (vizų išdavimo sąlygos, leid...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 29
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės temos: Europos Vadovų Taryba iki Lisabonos sutarties sudarymo, Europos Vadovų Tarybos posėdžiai, funkcijos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 21
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pranešimo temos: EP sudėtis ir skyrimo tvarka; skyrimo tvarkos politinė reikšmė. EP galių stiprėjimas: priežastys ir genezė; institucinės naujovės Lisabonos sutartyje; EP funkcijos, įgaliojimai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 8
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Pranešimas | Puslapiai: 17 | Literatūros sąrašas: Yra | Pranešimą sudaro dvi struktūrinės dalys. Pirmojoje pateikiama bendroji informacija apie Europos ombudsmeno instituciją: aptariama ombudsmeno institucijos samprata bei esmi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Laboratorinis darbas | Puslapiai: 10 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas: apžvelgti nevyriausybinių organizacijų (NVO) vaidmenį bei teisinę padėtį.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 08 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: | Literatūros sąrašas: Nėra | Išsami seminarų medžiaga. 12 seminarų, temos nuo - laisvo prekių judėjimo iki valstybės ir konkurencijos teisės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 06 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 24 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbas supažindina su Europos Centrinio Banko istorija, jo veiklos teisiniais pagrindais bei funkcijomis t. y. apžvelgiamos istorinės prielaidos lėmusios bankininkystė...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Šiame darbe apžvelgsime kokia yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo sistema. Trumpai aptariu bendrą administravimo struktūrą, kiekvieną administavimo f...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Baigiamasis magistro darbas | Puslapiai: 73 | Literatūros sąrašas: Yra | Tyrimo tikslas - išanalizuoti antisemitizmo ir ksenofobijos Lietuvoje prevencijos politikos principus, sąlygas bei antisemitizmo ir ksenofobijos prevencines pri...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 17 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe analizuojami įmonių teisės harmonizavimą Europos Bendrijoje, teisės aktus reglamentuojančius įmonių teisės harmonizavimą, ir pagrindą kodėl buvo imamasi įmonių...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 01 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektas | Puslapiai: 7 | Literatūros sąrašas: Nėra | ES teisės konspektas, apie jos teisės tiesioginio veikimo ir taikymo galimybes. Darbe analizuojama EB pirminės ir antrinės (atskirų teisės aktu), taip pat ES sudarytu su ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 19 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinis tikslas yra išnagrinėti atstovavimo Europos Bendrijų Teisingumo bei Pirmosios instancijos teisme ypatumus. Detalizuojant tikslą, darbui keliami šie uždavi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Pranešimas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Nėra | Tai yra pranešimas ES teisinei sistemai. Trumpai pristatytas Lietuvos stojimo i ES procesas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Analizuojamas ES ir nacionalines teises derinimas aplinkosaugos srityje. Pagrine nagrinėjamos šios srities ES direktyvos bei jū perkėlimas į LT nacionalinę teisę.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas. Žmogaus teisių įtvirtinimas Europos Bendrijos teisėje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos analizė ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos centrinis bankas, jo funkcijos, sanktykis su ECBS.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas apie muitus, netarifinius apribojimus, taikomus Lietuvos prekyboje su užsienio šalimis, ES sutartys su ne ES narėmis, politikos kryptys, antidempingo primeonės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
ETT preliminarus sprendimas byloje British American Tobacco v. United Kingdom, C-491/01, 2002m. gruodžio 10. Vertimas iš anglų kalbos ir santrauka išryškinanti svarbiausius bylos aspektus. Šis sprendimas aktualus subsidiarumo ir proporcingumo ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D