Finansinė apskaita

Darbo tikslas – išanalizuoti dokumentus ir jų valdymą. Uždaviniai: 1) susipažinti su dokumento sąvoka; 2) apibendrinti dokumentų valdymą; 3) aptarti dokumentų apyvartą įmonėje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 02 18
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Mokomosios profesinės veiklos praktikos ataskaita. Temos problema. Šiuo metu ieškantys darbo asmenys sutinka su minimaliomis darbo sąlygomis, kokias pasiūlo darbdaviai: visai nesutarę dėl darbo užmokesčio arba sutinka jį gauti daug mažes...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 02 06
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 35
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo objektas – uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Idėjų imperija“ įmonės darbo užmokesčio apskaita. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „ Idėjų imperija“ darbo apmokėjimo apskaitos sistemą, jos pokyčius bei su darb...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 12 25
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI 42
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo objektas – Utenos rajono savivaldybės biudžetas. Darbo tikslas – išanalizuoti Utenos rajono savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą. Kursinio darbo uždaviniai: 1. Apibrėžti biudžeto sampratą bei funkcijas. 2. Išnagrinėt...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 10 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Referato tikslas - išsiaiškinti įstatinio kapitalo didinimą ir mažinimą pagal LR ABĮ bei išanalizuoti akcijų priedų ir perkainojimo rezervo apskaitą. Darbą sudaro įvadas, įstatinio kapitalo didinimas, įstatinio kapitalo mažinimas, a...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 03 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: išsiaiškinti, kaip yra apskaičiuojamas darbo užmokestis bei kaip jis yra įtraukiamas į apskaitą. Uždaviniai: išsiaiškinti, kas yra darbo užmokestis bei kokios jo funkcijos; išnagrinėti, kokie veiksniai daro įtaką darb...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 11 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti materialaus turto apskaita. Darbo uždaviniai: išnagrinėti ilgalaikio materialaus turto (IMT) įrengimų įsigijimo savikainą; išnagrinėti IMT įrengimų nusidevėjimą keturiais metodais; išnagrinėti IMT įre...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 04 03
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 21
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - remiantis literatūroje pateikiama veiklos įvertinimo metodika, naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, įvertinti AB „Linas“ finansinę veiklą 2008 – 2010 metų laikotarpiu. Darbo uždaviniai: pristatyti į...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 01 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 38
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti trumpalaikio turto esmę ir jo apskaitą, bei, pasinaudojus pasirinktos įmonės duomenimis, kuo išsamiau išnagrinėti šios įmonės trumpalaikį turtą. Darbo uždaviniai: aptarti trumpalaikio turto esmę; išna...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 12
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
arbo tikslas yra atlikti AB “Pieno žvaigždės“ ekonominę analizę, esamos situacijos įvertinimą, remiantis atskaitomybės dokumentais, duomenų bazėmis, moksline literatūra ir kitais informacijos šaltiniais.laikotarpiu. Uždaviniai: apt...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 38
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – naudojantis universitete paskaitų metu bei literatūros analizės metu įgytomis žiniomis pateikti darbo užmokesčio apskaitos organizavimo sampratą bei pavyzdį, kaip tokia apskaita atliekama įmonėje. Uždaviniai: pateikti...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: Išanalizuoti pajamų apskaitą. Darbo uždaviniai: apibrėžti pajamų sąvoką; išnagrinėti pajamų pripažinimo principus; išsiaiškinti pajamų apskaitos pripažinimo principus UAB „Klaipėdos duona“ įmonėje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 21
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - susipažinti su bendraisiais apskaitos principais, sužinoti svarbiausius apskaitos metodikos bruožus, metodologijos kūrėjus, naudojamus matus, apskaitos laikotarpį, įmonės principais, periodiškumo principais, pastovumo princ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 21
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – įvertinti UAB „Kėdainių konservų fabrikas“ turto, nuosavo ir pastovaus kapitalo bei pardavimų pelningumą, atlikti Du Ponto piramidinę analizę bei bankroto diagnostiką. Darbo uždaviniai: apibūdinti UAB „Kėdainių...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 10 03
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe išanalizuota įmonės finansinė atskaitomybė: balansas; pelno (nuostolio) ataskaita; pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita; pinigų srautų ataskaita; nuosavybės (savo kapitalo) ataskaita; aiškinamasis raštas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 09 26
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
APraktikos Tikslas – išsiaiškinti apskaitos politikos formavimą ir apskaitos bei finansų organizavimą įmonėje, įtvirtinti apskaitos ir finansų teorines žinias, bei lavinti praktinius įgūdžius tiesioginiame apskaitos tvarkymo bei fin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 09 13
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 21
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas – įvertinti dividendų apskaitą. Uždaviniai: išnagrinėti dividendų apmokestinimą; išskirti įmonėse vykdomų dividendų politikos rūšis bei jų aspektus; pateikti dividendų išmokėjimo nustatymo kriterijus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 12
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šiame referate aptariamos kelios finansines apskaitos būdingos temos: finansines apskaitos dokumentai ir jų paskirtis; dokumentų rekvizitai; mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai; dokumentų tvarkymas; finansines apskaitos sk...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 04
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - atlikti UAB „Mažeikių duona“ ekonominės ir finansinės būklės analizę, numatyti jos tobulinimo galimybes. Darbo uždaviniai: išanalizuoti ekonominės analizės teorinius aspektus; atlikti UAB „Mažeikių duona“ ekonom...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 04
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI 62
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - atskleisti pajamų pripažinimo būdus. Problema yra kaip pripažinti pajamas. Uždaviniai: išsiaiškinti pajamų rūšis; išanalizuoti pajamų pripažinimo kriterijus; išsiaiškinti kokiu principu pripažįstamos pajamos apskait...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 04
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų apskaita; pazydžiai; testas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 03 28
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: apskaitos politikos samprata; trumpalaikis turtas; trumpalaikio turto apskaita; trumpalaikių skolų įmonei apskaita; investicijos ir terminuoti indėliai; piniginio turto apskaita.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 03 28
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 29
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – susipažinti su biudžetais bei jų ypatumais, išanalizuoti biudžeto rūšis ir rengimo būdus. Uždaviniai: Įvertinti biudžetų svarbą įmonės veikloje; Išnagrinėti biudžetų rūšys ir jų rengimo būdus; susipažin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 03
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizavus esamą UAB “Liftų servisas” situaciją, suformuoti įmonės marketingo strategiją ir numatyti strategijos vykdymo kontrolę.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 01 28
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: remiantis literatūroje pateikiama finansinės veiklos įvertinimo bei prognozavimo metodika, naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, įvertinti APB „Apranga“ finansinę veiklą 2006-2009 metais bei nustatyti tole...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 67   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 01 28
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 37
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Praktikos tikslas: neuniversitetinių studijų metu įgytas teorines žinias naudingai taikyti praktikoje, veikiant realioje aplinkoje, integruojant bendrojo aukštojo lavinimo, kvalifikacijos ir specializacijos dalykų žinias. Darbo uždaviniai: ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 01 21
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 54
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Šio kursinio darbo tikslas - naudojantis teoriniais ir praktiniais literatūros šaltiniais išanalizuoti Lietuvos kredito sistemos sudėtį, funkcijas bei kredito institucijų veiklą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 21
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tyrimo tikslas – supažindinti, kokie yra dažniausiai taikomi paprastųjų ir sudėtingųjų palūkanų skaičiavimo būdai naudojant konkrečias formules.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 07
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – palyginti dviejų draudimo bendrovių balanso finansinius rodiklius, naudojant horizontaliąją ir vertikaliąją finansines analizes. Darbo uždaviniai: pristatyti draudimo veiklą Lietuvoje; atlikti horizontaliąją ir vertikali...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 01
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
ilgalaikis Darbo tikslas: išnagrinėti ilgalaikio turto apskaitą. Darbo uždaviniai: apibūdinti išskiriamas ilgalaikio turto grupes; išskirti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimą kiekvienai turto grupei; išanalizuot...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 01
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra