Personalo vadyba

Darbe nagrinėjamas darbo užmokestis, jo rūšys. Taip pat nagrinėjama, kaip mokesčiai įtakoja darbo užmokesčio dydį, ir kiek yra sumokama nuo uždarbio valstybei. Uždaviniai: aprašyti darbo užmokesčio formas; Išskirti mokesčius, kurie...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 03 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindiniai darbo lygiai: įmonės veiklos aprašymas; bendro personalo poreikio planavimas; pareigybių/darbo aprašymas; darbo užmokestis; personalo parinkimo procedūra.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 05
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 40
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti įmonių rūšis ir personalo valdymo specifiką Lietuvoje. Darbo uždaviniai: supažindinti su įmonės samprata; pateikti įmonių rūšis Lietuvoje; supažindinti su personalo valdymo samprata; išanalizuoti pers...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 26
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 40
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - išanalizuoti delegavimo svarbą vadovo darbe ir organizacijos veikloje, pateikti delegavimo privalumus ir trukdžius, dažniausiai vadovų daromas klaidas. Uždaviniai: išanalizuoti delegavimo svarbą vadovo ir organizacijos vei...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 14
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe ir siekiama parodyti motyvacijos reikšmę personalo valdyme. Daug vietos skiriama įvairių motyvacijos teorijų aprašymui, tačiau visa tai yra sugretinta su organizacija, joje dirbančiais žmonėmis, kas taip pat atskleidžia motyvacijo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 18
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Referate aptariami personalo valdymo aspektai nuo personalo tarnybų iki atleidimo iš darbo.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 03
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išnagrinėti darbuotojų motyvacijos veiksnius UAB „PANEVĖŽIO ŽVAIGŽDĖS“ imonėje. Darbo uždaviniai: Išnagrinėti motyvavimo veiksnius; pateikti tyrimo rezultatų analizę.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: apžvelgti karjeros planavimo etapus remiantis turimais literatūros šaltiniais; panagrinėti juose aprašytus darbuotojų karjeros planus; apžvelgti karjeros planavima pasirinktoje įmonėje; pateikti išvadas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti darbo motyvaciją AB„Mažeikių nafta“. Uždaviniai: atskleisti pagrindinius darbo motyvacijos teorinius aspektus; pateikti įmonės charakteristiką; atlikti darbuotojų motyvavimo tyrimą AB „Mažeikių naft...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 30
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti darbuotojų motyvavimo būdus ir skatinimo formas, bei jų poveikį organizacijai. Darbo uždaviniai: išanalizuoti personalo motyvavimo svarbą organizacijoje; apibūdinti motyvacijos teorijas ir žmogaus poreikių...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 38
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: žmogiškųjų išteklių tobulinimas; tobulinimosi motyvavimas; profesionalumo ugdymo etapų panaudojimo UAB „SKYTECH“ tyrimas; tyrimo rezultatų analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 21
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo objektas – personalo kaita UAB „Jūsų finansininkas“ įmonėje. Tikslas – išsiaiškinti personalo kaitą UAB „Jūsų finansininkas“ įmonėje. Uždaviniai: išanalizuoti personalo kaitos priežastis, bei personalo sąvoką; iša...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 18
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - įvertinti darbuotojų pasitenkinimą darbu ir jį formuojančius veiksnius. Uždaviniai: ištirti darbuotojų požiūrį į darbą; nustatyti darbuotojų bendrą pasitenkinimą darbu.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 06
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Tyrimo tikslas: Išanalizuoti personalo valdymo struktūrą. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti personalo vadybos turinį; išsiaiškinti personalo valdymo formalizavimo ir personalo valdymo aspektus; išanalizuoti linijinę valdymo struktūrą; ....
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 28
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti teorinius personalo verbavimo ir atrankos aspektus, leidžiančius užtikrinti personalo parinkimo efektyvumą. Darbo uždaviniai: Išskirti ir aprašyti pagrindinius personalo verbavimo ir atrankos proceso etapus;...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 13
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 39
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: išsiaiškinti personalo vadybos esmės ypatumus, personalo organizavimo ir valdymo kriterijus, bei pagrindinius personalo vadybos principus ir jų veiksmingumą. Uždaviniai: apibrėžti personalo vadybos svarbą, reikšmę įmonės...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 01 28
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės temos: darbuotojų vertinimo kriterijų nustatymas bei reikšmingumas; vertinimo problemos; tinkami vertinimo kriterijai bei metodai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – sužinoti, kokios yra personalo valdymo koncepcijos ir mechanizmai, personalo valdymo veiklos, personalo planavimas ir verbavimas, darbuotojų atrankos būdai, darbo įvertinimo metodai, kaip sukurti kompensavimo sistemą apimanč...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 16
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 26 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo būdus ir jų poveikį įmonės valdymui. Darbo uždaviniai: išanalizuoti personalo motyvavimo svarbą šiuolaikiniame pasauly...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Referato tikslas ir uždaviniai: susipažinti su personalo vadybos turiniu; perprasti personalo formavimo ir ugdymo organizavimą; išsiaiškinti personalo mokymo ir kvalifikacijo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 12
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 27 | Literatūros sąrašas: Nėra | Darbo temos: peronalo politikas teoriniai aspektai; politiką kuriantys veiksniai; motyvavimas; įmonės analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 01 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Baigiamasis bakalauro darbas | Puslapiai: 58 | Literatūros sąrašas: Nėra | Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys – teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje baigiamojo darbo dalyje nagrinėjami literatūros šaltiniai, kur...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Baigiamasis bakalauro darbas | Puslapiai: 44 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo problema – darbuotojai, kurių lūkesčiai darbe nepatenkinami, abejingesni įmonės tikslų įgyvendinimui ir darbo rezultatams. Darbo tikslas – išs...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Temos: personalo valdymo samprata, ugdymo sistema, principai, strategija, mokymai ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 20 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo objektas – streikas kaip institutas Lietuvos Respublikoje. Darbo tikslas – aptarti streikų priežastis, eigą ir pasekmes. Tikslui atskleisti kėliau šiuos užd...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Žmonių profesinis orientavimas.Personalo samprata, jo atranka.Personalo apmokymas.Mokymo nauda.Mokymo metodai.Mokymo rezultatų įvertinimas.Personalo kvalifikacijos kėlimas, ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šio darbo tikslas yra išnagrinėti žmogiškojo kapitalo prasmę, nustatyti jo reikšmę dabartinei visuomenei, išnagrinėti investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumą ir skaičiavimą bei įtaką šiuolaikinei visuomenei ir ekonomikai,...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 17
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Personalo vadybos referatas. Pagrindinės temos: darbo motyvai, motyvacijos modeliai, motyvavimo ir skatinimo būdai, personalo motyvavimas krizės sąlygomis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbe aprašoma ir analizuojama vadovui būtinos savybės. Palyginami literatūriniai šaltiniai, vadovų nuomonės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Žmogiškųjų išteklių samprata. Bendrųjų žmogiškųjų išteklių valdymo samprata; žmogiškųjų išteklių valdymo viešosiose institucijose samprata; žmogiškųjų išteklių valdymo procesas; darbuotojų atranka.Darbuotojų p...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 17
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1