Studeo.lt paslaugų teikimo ir naudojimo

sąlygos ir taisyklės

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Šios studeo.lt paslaugų teikimo ir naudojimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato studeo.lt projekto, kuriam atstovauja šio projekto valdytojas (toliau – Teikėjas) ir studeo.lt projektu teikiamų paslaugų vartotojo (toliau – Vartotojas) tarpusavio santykius, įsipareigojimus, paslaugų teikimo ir kitas susijusias sąlygas.

2. Studeo.lt projektas – interneto adresais, kuriuose naudojami studeo.lt, studentui.lt ar (ir) studylex.com domenai (subdomenai), naudojant ryšio priemones per internetą pasiekiama informacija (paslauga – vykstantys informacijos mainai tarp Teikėjo ir Vartotojo galinių įrenginių).

3. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti ir jų laikytis kiekvienas Vartotojas. Vartotojas, besinaudojantis Teikėjo teikiamomis paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių. Kiekviena kartą identifikuodamasis ir naudodamasis paslaugomis, Vartotojas patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis jis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis.

4. Teikėjas įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis santykiuose su Vartotoju. Vartotojui pažeidus šias Taisykles Teikėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti ar apriboti paslaugų (jų dalies) teikimą Vartotojui..

5. Šiose Taisyklėse vartotojams sąvokos bei jų reikšmės atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat visuomenės narių vartojamas sąvokas ir reikšmes išskyrus šiose Taisyklėse nustatytas išimtis. Šiose Taisyklėse vartojimo sąvokų aiškinimo teisę turi tik Teikėjas, todėl iškilus neaiškumams, Vartotojas privalo kreiptis į Teikėją dėl sąvokų išaiškinimo, o Teikėjas įsipareigoja visiems Vartotojams pateikti vienodas sąvokų reikšmes vadovaudamasis protingumo sąžiningumo ir teisėtumo principais.

6. Studeo.lt projekte Vartotojo skelbiama informacija yra asmeninio pobūdžio, ją pateikę asmenys pareiškia ir garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga, jos turinys ir ją pateikusių asmenų veikla yra teisėta ir neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir teisės aktams. Teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos turinį, tikslumą, tikrumą, bei už informaciją pateikusių asmenų paslaugų kokybę, atlikimą ar neatlikimą, bei jų vykdomos veiklos teisėtumą. Teikėjas pasilieka teisę pašalinti bet kokią pateiktą informaciją savo nuožiūra.

7. Teikėjas gali laisvai disponuoti Vartotojo pateikta informacija savo nuožiūra, pasirinkti jos panaudojimo būdus, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai skelbti, platinti ją komerciniais tikslais, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.

8. Vartotojas renkasi Teikėjo siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, Teikėjas jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui. Vartotojas prisiima visą atsakomybę ir riziką už naudojimąsi studeo.lt projektu ir Teikėjo siūlomomis paslaugomis ir produktais

 

Naudojimasis rašto darbų baze

 

9. Studeo.lt talpinamus rašto darbus (informaciją) pateikę asmenys patvirtino, kad visus autorinės (autoriaus) ir susijusios gretutinės teisės priklauso jiems ir nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų reikalavimų į siunčiamą informaciją ar atskiras jos dalis, todėl Teikėjas neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus. Vartotojui draudžiama viešai (komerciniais ir nekomerciniais tikslais) platinti atisiųstus rašto darbus (informaciją) ar ją perduoti tretiesiems asmenims be autoriaus (autoriaus teisių savininko, naudotojo) sutikimo. Visi studeo.lt talpinami rašto darbai (informacija) yra skirta tik asmeniniams naudojimui.

10. Jeigu paaiškėja, kad studeo.lt projekte talpinamo rašto darbo (informacijos) autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu darbas yra išimamas iš duomenų bazės ir studeo.lt atsiriboja nuo bet kokio tolimesnio dalyvavimo ginčuose dėl aptariamų teisių. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į rašto darbą (informaciją) atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas su atitinkamu raštu darbi (informacija) susijusių autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas.

11. Rašto darbai (informacija) pateikiami Vartotojui yra skirti asmeniniam mokymuisi – kaip mokslinės žinios, pavyzdžiai, idėjos, mokslinė informacija. Parsisiųsto rašto darbo (ar jo dalies) naudojimas ir pristatymas kaip savo yra draudžiamas. Atsisiųsdamas rašto darbą (informaciją) Vartotojas pareiškia ir garantuoja, kad laikysis visų savo mokymo įstaigos įstatų dėl akademinės etikos, naudos parsiųstą rašto darbą (informaciją) kaip pavyzdį, idėjų šaltinį, žinių, mokymosi ar tyrimo tikslais, o naudodamas informaciją iš parsiųsto darbo savo rašomame darbe, privalo laikytis visų citavimo reikalavimų, bei nurodyti šaltinį iš kurio paimta informacija.

12. Visa informacija skelbiama (pateikiama) studeo.lt projekte yra sukurta (parašyta) ir patalpinta trečiųjų asmenų, kurie laisva valia patalpino savo rašto darbus. Teikėjas atlieka vartotojų pageidaujamą dalinimosi funkciją ir pateikia visą informaciją „kaip yra“ ir neatsako už informacijos pateiktos rašto darbuose (informacijoje) tikrumą, naujumą ir teisingumą. Teikėjas negarantuoja, kad pateikiama informacija atitiks Jūsų poreikius ir lūkesčius. Be to, Teikėjas negarantuoja, kad atsisiunčiamoje rašto darbo (informacijos) byloje nėra kompiuterių viruso ar kitos kenkėjiškos programos (kenkėjiško kodo). Todėl kiekvieną atsisiųstą rašto darbą (informaciją) Vartotojas, prieš atidarydamas atitinkamą bylą, privalo patikrinti antivirusine programa ar (ir) kitomis kompiuterio saugumo įrankiais.

 

Baigiamosios nuostatos

 

13. Vartotojas, pažeidęs šias sąlygas ir taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes.

14. Vartotojai studeo.lt projektu teikiamas paslaugas naudoja išimtinai savo nuožiūra, prisiimdami visą riziką, susijusią su jos naudojimu ar pritaikymu, patys atsako už žalą, padarytą jų sveikatai, turtui, kompiuterinei sistemai, trečiųjų asmenų teisėms, taip pat prisiima visas su tuo susijusias išlaidas.

15. Teikėjas pasilieka teisę nepriimti ar pašalinti informaciją, kurios turinys ar išraiškos priemonės pažeidžia ar gali pažeisti Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus, tarptautines sutartis, bendras etikos ir moralės normas ar yra nesusijęs su studeo.lt projekto tikslais ir turiniu.

16. Vartotojas sutinka, kad sistema užregistruotų ir išsaugotų tokių asmenų IP adresą bei informaciją apie atliktus veiksmus.

17. Vartotojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją, leidžiančią identifikuoti asmenį ir su juo susisiekti. Šie duomenys yra saugomi nuo praradimo ir neleistino naudojimo. Informacija apie Vartotoją, dėl kurio pateiktos informacijos Teikėjui yra pareikštos pretenzijos, gali būti perduodama tokias pretenzijas pareiškusiems asmenims galiojančių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Taip pat informacija apie asmenį gali būti atskleista įstatymų nustatytais atvejais tokią teisę turintiems asmenims.

_________